Select Page

VALGUSMESS

Valgustimess 2020 osavõtutingimused
1. KORRALDAJA
MTÜ Valgusklubi
Valgusmessi kuraator: Reet Sink
tel: 505 8300
e-post: mess@tartuvalgus.ee
www.tartuvalgus.ee

2. TOIMUMISE AEG JA KOHT
30.- 31. oktoober 2020
Eesti Rahva Muuseum
Muuseumi tee 2, Tartu

Montaaž:
29. oktoober 08.00-15.00

Firmade ettevalmistusaeg messiks:
29. oktoober 15.00 – 21.00

Messi lahtiolekuajad :
30. oktoober 10.00 – 18.00
31. oktoober 10.00 – 18.00

Demontaaž:
31. oktoober 18.00-21.00

3. EKSPONENDID
Eksponentideks võivad olla kõik juriidilised isikud, kelle poolt eksponeeritavad tooted vastavad ürituse temaatikale.
Eksponendil ei ole õigust ilma Korraldaja eelneva nõusolekuta välja rentida ning anda ekspositsioonipinda tervikuna või selle osa üle kolmandale isikule. Eksponentidel on keelatud paigaldada eksponaate ekspositsioonipinnast väljapoole. Eksponaatide eemaldamine ekspositsioonist enne ürituse lõppu on keelatud.

4. MESSI TEMAATIKA
I. Tehnilised valgustid ja lisatarvikud: tehnilised valgustid kontoritele ja avalikele hoonetele; tehnilised valgustid ladudele ja tootmishoonetele; tehnilised valgustid muuseumidele ja näitustele; tänavavalgustid ja välisvalgustid avalikule ruumile; komplektsed valgustussüsteemid; häda- ja turvavalgustid; valgustuse juhtimis- ja kontrollsüsteemid; meediaekraanid ja reklaamvalgustus.
II. Dekoratiivsed valgustid ja lisatarvikud: modernsed dekoratiivsed valgustid; klassikalised dekoratiivsed valgustid; välisvalgustid eramutele ja aedadele; eritellimusvalgustid.
III. Lambid, tarvikud ja kaablid
IV. Leedvalgustussüsteemid: leedribad; profiilid; moodulid;
VI. Üritus- ja show-valgustus
VI. Valguskunsti ja valgustusteenused
VII. Organisatsioonid ja õppeasutused

5. MESSILE REGISTREERUMINE ja STANDARDSTEND
Eksponent saab messile registreeruda veebilehe www.tava.ee alamlehel – eksponendile. Osavõtutasu sõltub renditava pinna suurusest .
Standardstend sisaldab seinaelemente, firma nime ja vooluvõtukohta (220V).
Ekspositsioonipindade tellimusi käsitletakse registreerimisvormide saabumise järjekorras. Lõpliku ekspositsioonipindade paigutuse määrab Korraldaja, võttes arvesse pindade otstarbekat kasutamist ja võimaluse piires eksponentide soove.
Registreerimislehe ja osavõtutingimuste täitmine on osapooltele kohustuslik. Pärast korraldajapoolset aktsepteerimist muutub nõuetekohaselt täidetud registreerimisvorm eksponendile juriidiliselt siduvaks lepinguks.
NB! Kõikidele registreerimisvormil toodud hindadele lisandub Eesti Vabariigis kehtiv käibemaks.

6. MESSISTENDI LISATELLIMUSED JA EHITUS
Messi ehitust teostab AS Tartu Näitused. Tellimused messi lisateenustele vormistatakse spetsiaalsetel tellimislehtedel, mis saadetakse eksponendile pärast messile registreerumist. Nõuetekohaselt täidetud tellimislehed koos stendijoonisega tuleb projektijuhi esindajale tagastada hiljemalt 1. oktoobriks 2020.
Eksponendil, kes ehitab messistendi ise, tuleb ehitatava stendi joonised ja tarbitav elektrivõimsus kooskõlastada Korraldajaga hiljemalt 1. oktoobriks 2020.
Juhul kui eksponent ehitab oma messistendi ise, võib ta töödega alustada 29. oktoobril kell 11.00.
Valmis messistend antakse eksponendile üle 29. oktoobril kell 15.00.

7. OSAVÕTJAKAARDID
Sõltuvalt renditud messipinna suurusest saavad eksponendid osavõtjakaarte alljärgnevalt:
3-6 m² 1 -2 tk
9 -12 m² – 2 – 3 tk;
13- 20 m2 – 3 – 4 tk;
21 – 45 m2 – 4 – 6 tk;
Täiendavalt tellitud osavõtjakaartide hind on 5 EUR/tk.

8. MESSIKUTSED, TAVA2020
Kõik eksponendid saavad 10 tasuta messikutset. Lisaks 1 tasuta kutse LUCI AGM ja TAVA2020 konverentsile, TAVA2020 avamisele.
Täiendavalt tellitud messikutse hind on 5 EUR/tk.

9. TEHNILISED ÜLDTINGIMUSED
Eksponent on kohustatud hiljemalt 1. oktoobriks 2020 Korraldajaga kooskõlastama ekspositsioonipinna kujunduskavandi.
Kahekorruseliste stendide projektid, kõrgemad ehitised ja suuremõõtmelised reklaamid tuleb Korraldajaga kooskõlastada hiljemalt 1. oktoobriks 2020.

10. REKLAAM JA MÜÜK
Eksponendil on õigus kasutada oma toodangu või teenuste reklaamimiseks üüritud ekspositsioonipinda ja stendi siseseinu ning kasutada ainult neid reklaammaterjale, milles reklaamitakse ekspositsioonipinna üürinud firma tooteid.
Eksponendi reklaam peab vastama messi temaatikale.
Ekspositsioonipinnast väljaspool asuvate reklaampindade ja –kanalite kasutamine tuleb eelnevalt kooskõlastada Korraldajaga.
Üritusel on lubatud meenete, tarvikute jms kaupade jaemüük. Toitlustamine, alkoholi ja toidukaupade müük on keelatud, kui pole Korraldajaga sõlmitud erikokkulepet!

11. OSAVÕTUTASU JA MAKSETINGIMUSED
Pärast registreerimisvormi/osavõtu lepingu täitmist väljastatakse eksponendile ettemaksu arve suurusega 25% eksponendi messipinna hinnast. Eksponent on kohustatud teostama ettemaksu. Ülejäänud summa osas esitatakse eksponendile arve 1. oktoobril 2020. Tasumata arvega firmal puudub õigus eksponendina messil osaleda.
Ettemaks sisaldab ürituse ettevalmistuse, korraldamise ja üldreklaami kulusid, eksponendi andmete avaldamist ürituse kodulehel, avamiseelset ühekordset koristust ja pindade ettevalmistust.
Eksponent on kohustatud nimetatud arved tasuma 7 päeva jooksul, s.o. hiljemalt arvel nimetatud tähtajal, millega ta kinnitab oma nõustumist osavõtukinnituses esitatuga.
Kui osaleja arvel märgitud tähtaegadeks arveid ei tasu, loetakse registreerimine kehtetuks ning broneeritud pind läheb tagasi korraldaja käsutusse.

12. TELLIMUSE ANNULLEERIMINE
Juhul kui eksponent soovib osalemisest loobuda, on ta kohustatud sellest kirjalikult teatama messi Korraldajale. Annulleerimine loetakse kinnitatuks arvates vastava teate Korraldaja poolt kättesaamise hetkest.
Annulleerimisel enne 30. juunit kuulub tagastamisele kogu ettemaks.
Tellimusest loobumisel pärast 1. juulit 2020 kuulub eksponendi poolt tasumisele 100% ettemaks. Tellimusest loobumisel peale 1. oktoobrit kuulub tasumisele 100% osavõtutasu.
Korraldajal on õigus tühistada eksponendi registreering, kui eksponent ei ole tähtajaks tasunud osavõtutasu. Tähtaegselt osavõtutasu tasumata jätmine annab korraldajale õiguse lepingust taganeda ning pidada leppetrahvina kinni eksponendi poolt tasutud ettemaks.

13. ÜRITUSE VISUAALIDE KASUTAMINE
Eksponent võib kasutada ürituse logo ja visuaale oma kodulehel ja infomaterjalidel.

14. TOLLI- JA TRANSPORDITEENUSED
Eksponent korraldab eksponaatide transpordi üritusele ja tagasi omal kulul ning vastutab kõigi oma eksponaatide ning teiste messikaupadega seotud tolliformaalsuste täitmiste eest.

15. KORRALDAJA VASUTUS JA KINDLUSTUS
Korraldaja vastutab üldise korra eest, kuid mitte eksponaatide, konstruktsioonide ja muude materjalide ning seadmete kahjustamise või nende kadumise eest. Korraldaja ei vastuta vääramatu jõu (force majeure) poolt tekitatud kahjustuste, samuti külastajate, teiste eksponentide ja nende töövõtjate poolt põhjustatud kahjustuste eest. Eksponent vastutab ise oma eksponaatide, materjalide ja seadmete kindlustamise eest.
Turvateenistus on messil
29.10 kl 20.00 – 30.10 kl 09.00
30.10 kl 18.00 – 31.okt kl 09.00

16. EKSPONENDI VASTUTUS
Eksponent vastutab laenatud materjalide ja seadmete eest alates nende üleandmise hetkest kuni tagastamiseni Korraldajale pärast ürituse lõppu. Eksponent on kohustatud Korraldajale üle andma korrastatud ekspositsioonipinna, stendi ja tellitud seadmed ning materjalid. Kui Korraldaja leiab tagastatud esemetel defekte, teatab ta sellest eksponendile. Kui eksponendil on vastuväiteid, peab ta need esitama kirjalikult ühe nädala jooksul. Eksponent on kohustatud hüvitama näituse perioodil tema käsutuses olnud esemetele ja seadmetele tekitatud kahju, esemete kadumisel või täielikul hävimisel asendama need samaväärsetega või kompenseerima maksumuse hinnakirja alusel.

17. FORCE MAJEURE
Juhul kui force majeure asjaoludest tingituna demopäevade korraldamine osutub võimatuks, siis on Korraldajal õigus demopäevi ära jätta või edasi lükata. Demopäevade ära jäämise korral Korraldaja ja eksponendi vaheline lepinguline suhe lõpeb ning eksponendile makstakse tagasi tema poolt Korraldaja arvele üle kantud summad, välja arvatud ettemaks. Kui Korraldaja on force majeure asjaolude tõttu sunnitud juba alanud demopäevad katkestama või lühendama, puudub eksponendil õigus saada tagasi ka lisateenuste eest tasutud summad.

18. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Võimalikud pretensioonid tuleb esitada Korraldajale kirjalikult demopäevade toimumise ajal. Hilisemaid pretensioone demopäevade korralduse kohta ei arvestata. Lahkarvamused, mis kerkivad esile Korraldaja ja eksponendi vahel, lahendatakse vastastikusel kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused ja erimeelsused vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

19. ÜLDTINGIMUSED
Täidetud ja saadetud registreerimisvormiga lehel www.tava.ee kinnitab ja aktsepteerib eksponent või tema volitatud esindaja Valgusmessi osavõtutingimuste täitmise.
Ürituse osavõtutingimuste eestikeelsel tekstil on prioriteet teiste variantide ees juhul, kui tekib lahkarvamusi nende tõlgendamisel.